“Ugly” ýa-da “tolkun”?

habarlar1

Haçan-da moda asyllylygyň basgançagyndan düşüp, ajaýyp keşbini ýitirip, bazara dolanmagy saýlanda, köçeler we seýilgähler derrew gaýnap duran güýç tolkunyny duýdular!

habarlar2

Inçeligiň kökleriniň şa ýoludygyny kim aýtdy, men hammamda basdym we henizem meteorlary basdym.Şeýdip, toprakly sandallar sary köne suratlardan sergä gitdi we köne aýakgaplar kül bilen örtülen aýakgap şkafyndan ýene çykdy.Şübhesiz yglan edýärler: Diňe ýigrenjini görüň?Nusga bozuldy we şahsyýet tendensiýanyň özenidir!

Şonuň üçin ýokardaky iki aýratynlygy birleşdirmek üçin hiläni ulaltmak isleýän bir marka bar. Şeýle bolmagyna asla garaşmarsyňyz…

habarlar4

Pyýada ýöräniňizde her gün geýmeli deşik aýakgaplary!Bu ýigrenji uly barmakly aýakgaplara ozal nähili täsir galdyrdyňyz?Elbetde, hatda köçedäki howuz hem gaty tanyş.

habarlar5

Şeýle-de bolsa, köwüş ýasaýjylaryň dünýägaraýşynda hiç haçan düşnüksiz we ýöremek üçin zerur bolan “aýakgap şkafynyň germitleri” bolmandy.“Zhibixing” -iň ýakymly kiçijik düwmeleri, ony bilesigeliji bäbekleri gyjyndyrýar ýa-da has täsirli etmek üçin bilelikde marka bolsun, ýeriň üstünden höküm sürmek üçin oýnaýan düzgünlerimiz hemişe birmeňzeş:

Hiç wagt dynmaň, hiç haçan kesgitlenmäň.

habarlar6

Deviant?Düşünip bilenokmy?Aslynda, her gezek aýakgap ýasalanda ajaýyp däl, ýöne hyýal tendensiýasyny doly açýar we stereotiplere düşmek islemeýär.

Haýsy stili söýýän bolsaňyzam,
Bilelikdäki modellerimizde rezonans tapyp bilersiňiz.


Iş wagty: -20anwar-18-2022