Habarlar

 • Könelen aýakgaplary nädip dezinfeksiýa etmeli

  Könelen aýakgaplary nädip dezinfeksiýa etmeli

  Aňymyzdaky ajaýyp aýakgaplar dürli şekilde, ululykda we köne we täze derejelerde bolup biler.Ikinji el dükanynda ýa-da söwda merkezinde satuw wagtynda gaty halaýan jübüt aýakgap tapsaňyz, aýakgap geýmezden ozal birneme işlemeli bolarsyňyz.Isleseňiz ...
  Koprak oka
 • Aýakgabyňyzy has uzyn etmegi öwrediň!Aýakgaplary galyndy we zaýalanmaz ýaly nädip saklamaly!

  Aýakgabyňyzy has uzyn etmegi öwrediň!Aýakgaplary galyndy we zaýalanmaz ýaly nädip saklamaly!

  Köp gyzlara birnäçe jübüt aýakgap bar, Aýakgaplara ideg etmek has kyn. Gyş aýakgaplaryňyzy tomusda saklaň, gyşda-da edil şonuň ýaly. Uzak wagtlap galyp we zyýansyz nädip saklamaly?Bu gün size dogry tehniki hyzmat we saklaýyş usullaryny öwretmek üçin käbir maslahatlary paýlaşaryn ...
  Koprak oka
 • “Ugly” ýa-da “tolkun”?

  “Ugly” ýa-da “tolkun”?

  Haçan-da moda asyllylygyň basgançagyndan düşüp, ajaýyp keşbini ýitirip, bazara dolanmagy saýlanda, köçeler we seýilgähler derrew gaýnap duran güýç tolkunyny duýdular!Inçeligiň kökleriniň şa ýoludygyny kim aýtdy, men hammamda basdym we henizem aýlandym ...
  Koprak oka
 • 2 ylgaýan köwşümiziň daşky görnüşi boýunça moda aýakgaplary gözden geçiriň!

  2 ylgaýan köwşümiziň daşky görnüşi boýunça moda aýakgaplary gözden geçiriň!

  Ylgaýan aýakgaplar esasan adamlar ylgamak üçin ulanylýar we gündelik durmuşda adamlar seýrek geýýärler.Jins bilen jübütlenen bolsa, birneme manysyz görünýär;sport balaklary bilen jübütlenen, hünär ussatlygy taýdan birneme geň!Munuň sebäbi, ylgaýan aýakgaplaryň adaty dizaýnynyň gaty gülli bolmagydyr ...
  Koprak oka