Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Takyk, ikimizem.Bizde 2k + inedördül metr önümçilik liniýasy we çalt eltilmegini üpjün edýän 1,5k inedördül metr aksiýa bar.Quanzhou senagat zolagynda ýerleşip, dürli görnüşli görnüşleri hödürlemäge we aýda 50+ täze dizaýn döretmäge mümkinçilik berýän 10+ öndüriji bilen çuňňur hyzmatdaşlyk edýäris.

OEM / ODM-i goldaýarsyňyzmy?

Hawa.Logotipiňizi önümlere çap edip bileris (ekranda çap etmek, ýylylyk geçiriji çap etmek, gaz sublimasiýa çap etmek..etc).

Mysal hakda

Nusgalar lomaý sargyt üçin 3 günden, OEM / ODM sargyt üçin 7-20 günden taýýar bolar.Nusga tölegleri we iberiş bahasy alynar, ýöne köp sargyt goýlandan soň yzyna gaýtarylar.

Getirmegiň wagty näçe?

Lomaý sargytlar üçin 3 günüň içinde, OEM / ODM üçin 20-45 günüň dowamynda iberip bileris (mukdaryna bagly).
Gijä galan ýagdaýynda, ýagdaýy we çözgütleri barada size öňünden habar bereris.

Iň pes sargyt näme?

Lomaý satuw üçin MOQ ýok (1 jübüt kabul edildi), we OEM / ODM üçin 3000 basgançak / dizaýn.

Töleg şertleriňiz nähili?

T / T, Western Union, Moneygram, Paypal, L / C.

Bahalaryň diapazony barada

Bu diňe bir aralyk, mukdar, alyş-çalyş hümmeti, wagtyň maddy bahasy we ş.m. ýaly käbir zatlara bagly .. Aýakgaplaryň iň soňky bahasy barada bize haýyş bilen ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Bu asap jogap bermek üçin elimizden gelenini ederis.

Kompaniýanyňyzyň hiline gözegçilik etmek barada näme aýdyp bilersiňiz?

Bizde materialy barlamak, önümçilige gözegçilik etmek, taýýar önümleri ýerinde barlamak ýaly sargytlary başyndan ahyryna çenli doly yzarlamak üçin hünärmen QA & QC toparymyz bar.

Eltip bermek bahasyny arzanladyp bilersiňizmi?

Eltip bermek bahasyny hasaplanyňyzda elmydama iň arzan we iň ygtybarly kurýer saýlarys.Ippingük daşaýan kompaniýalar bilen hyzmatdaşlygymyz bar bolsa-da, çykdajylary arzanladyp bilmeris, sebäbi pul alýanlar däl.Bu siziň üçin gymmat diýip pikir edýän bolsaňyz.elmydama öz islegiňi edip bilersiň.

Yzyna gaýdyp gelmek syýasaty

Alnan zatlary çalyşmak isleseňiz, harytlary alanyňyzdan soň 7 günüň dowamynda biziň bilen habarlaşmaly.Gaýtarylan zatlar asyl ýagdaýynda saklanmalydyr we goşmaça iberiş töleglerini tölemeli.