Aýakgabyňyzy has uzyn etmegi öwrediň!Aýakgaplary galyndy we zaýalanmaz ýaly nädip saklamaly!

Köp gyzlara birnäçe jübüt aýakgap bar, Aýakgaplara ideg etmek has kyn. Gyş aýakgaplaryňyzy tomusda saklaň, gyşda-da edil şonuň ýaly. Uzak wagtlap galyp we zyýansyz nädip saklamaly?Bu gün aýakgaplaryň ömrüni uzaltmaga kömek etjek dogry tehniki hyzmat we saklaýyş usullaryny öwretmek üçin käbir maslahatlary paýlaşaryn.

habarlar1

Köplenç geýiň

Şol bir wagtyň özünde birnäçe jübüt aýakgap bar bolsa, her jübüt aýakgaby yzygiderli geýiň.Aýakgaplar uzak wagtlap galdyrylýandygy sebäpli, ýokarky bölekleriň ýarylmagy we ýarylmagy ýaly meseleler ýygy-ýygydan ýüze çykýar.
Aýakgaplara “dynç günleri” hem gerek

Köplenç geýýän aýakgaplaryňyz der siňdirer we ýagyşa sezewar bolar.Aýakgap üçin “dynç güni” ýok bolsa, gurap bilmezler we çalt döwüler.

Bir jübüt aýakgap bilen dünýäni gezmäň.Aýakgap geýeniňizde her iki ýa-da üç günden bir gün “dynç almak” iň gowusydyr.Useokary ulanylyş derejesi bolan iş aýakgaplary, iki ýa-da üç jübüt üýtgeýän eşik bolmagy iň gowusydyr.
Aýakgap geýilenden soň, şemalladylýan ýerde howa bilen guradylmalydyr.Bir-iki sagatdan soň çyglylygyň we ysyň öňüni almak üçin aýakgap şkafyny yzyna almaly.

Deri aýakgaplary çyg bolsa, guradylmaly däldir

Rainagyş möwsümi azaldy.Deri aýakgap geýip, ýagyş bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, öýe gaýdanyňyzdan soň aýakgabyň ýokarky we artykmaç suwuny gysga wagtda basmak üçin gury mata ulanmaly.Soňra, suwy siňdirmek we köwşüň görnüşini düzeltmek üçin aýakgapyň içine gazet ýa-da hajathana kagyzy goýuň we çyglyk doly siňýänçä çalşyň.Ahyrynda, aýakgaplary howany guratmak üçin şemalladylýan we salkyn ýerde goýuň.
Hairöne deriniň ýarylmagynyň we zaýalanmagynyň öňüni almak üçin saç guradyjylary, guradyjylary ulanmaň ýa-da aýakgaplary göni güne goýmaň.

habarlar2

Çyglylygyň öňüni almak üçin yzygiderli suw geçirmeýän spreý ulanyň

Aýakgap çyglylyga sezewar bolanda “ömrüni ýitirer”.Deri aýakgaplaryny goramak üçin suw geçirmeýän spreýleri yzygiderli ulanmak maslahat berilýär.Suw geçirmeýän spreýiň bir bölegi deri, kanwas, süet we beýleki aýakgap göterijiler üçin ulanylyp bilner.
Dürli deri üçin dürli arassalaýjylar

Deri aýakgap arassalaýjylary jel, köpük, pürküji, suwuk we pasta ýaly dürli häsiýetlere eýe.Bejeriş önümlerini ulanmazdan ozal, deriniň reňkine, esasanam açyk reňkli aýakgaplara täsir etjekdigine düşünmeli.Käbir tehniki suwuklyklar ýumşak pyçakly aýakgap çotgalary ýa-da matalar bilen geler we olary bilelikde ulanmak tagallanyň ýarysy bilen köpeldiji effekt gazanyp biler.

Aýakgaplar hem “nemlendirmeli”

Deri ýaly, deri aýakgaplary hem nemlenmeli.Deri aýakgaplaryna ideg etmek üçin deri ýörite ideg önümlerini yzygiderli ulanmak deriniň ýagtylygyny we ýumşaklygyny ýokarlandyryp, guramagynyň we ýarylmagynyň ähtimallygyny azaldyp biler.Aýakgabyňyzy saklamak üçin aýakgap polisini, aýakgap kremini we aýakgap spreýini ulananyňyzdan soň, aýakgabyňyzy saklamazdan ozal şemalladylýan ýerde goýuň.

Emma ýalpyldawuk deri, patent deri, mat deri we süetli deri (süet) dürli usullar bilen saklanýar.Redaktoryň teklibi: Aýakgap satyn alanyňyzda dükandan dogry tehniki usul soraň, soňra arassalamak we bejermek üçin ýörite önümleri ulanyň.

habarlar3

Yzygiderli howa çalşygy

Aýakgap uzak wagtlap ýapyk ýerlerde saklansa, zaýalanmaga we ys almaga ýykgyn edýär.Redaktoryň teklibi: Az geýýän köwüşleriňiz şemalladylýan ýerde saklanýar.Şkafda saklanýan aýakgaplar, aýakgaplaryň üflenmegi we şemalladylmagy üçin aýda azyndan bir gezek çykarylmalydyr.

Geýeniňizden soň dezodorant sepiň

Aýakgabyň içi çygly bolup, bakteriýalary we ysy ösdürýär.Aýakgaplaryň “dynç almagyna” we howada guramagyna ýol bermekden başga-da, her eşikden soň aýakgaplara mahsus dezodorant sepiň, bu sterilizasiýa we dezodizasiýa etmegiň täsirli usulydyr.

Aýakgabyň görnüşini saklamak üçin iň soňkusyny ulanyň

Adatça köplenç geýmeýän köwüşleriňiz uzak wagtdan soň deformasiýa ediler, şonuň üçin olary goldamak üçin agaç ýa-da plastmassa ulanmaly.

habarlar4

Deri aýakgaplaryny nädip gorap saklamaly

Aýakgaplar adaty aýakgap bilen deňdir.Goýmazdan ozal olaryň arassa we gurakdygyna göz ýetiriň.Çyglylyga garşy dezodorant aýakgaplara ýerleşdirilip, çyglylygy siňdirmek we uzak wagtlap saklanandan soň çyglylyk sebäpli aýakgaplaryň galyndylarynyň öňüni almak üçin yzygiderli çalşylýar.

Aýakgap satyn alanyňyzda, pasyllary üýtgedeniňizde köwşüň görnüşini saklamak üçin ulanyp boljak asyl doldurgyç ýa-da goldawy saklaň.Otherwiseogsam, köwüşleriň görnüşini arzan we gowy saklamagyň usuly gazetleri köwşüň ýa-da aýakgabyň öňünde doldurmakdyr.

Bootokary aýakgap bolan ýagdaýynda, turba şekilli bölegi içgi çüýşesi ýa-da karton bilen turba öwrüp bolýar, ýa-da köwüş turbasyny goldamak üçin ulanylýan möhleti geçen kitaplar, gazetler we magazinesurnallar.


Iş wagty: -20anwar-18-2022