Könelen aýakgaplary nädip dezinfeksiýa etmeli

Aňymyzdaky ajaýyp aýakgaplar dürli şekilde, ululykda we köne we täze derejelerde bolup biler.Ikinji el dükanynda ýa-da söwda merkezinde satuw wagtynda gaty halaýan jübüt aýakgap tapsaňyz, aýakgap geýmezden ozal birneme işlemeli bolarsyňyz.Täze satyn alnan aýakgaplaryňyzy dezinfeksiýa etmek üçin tagalla etmek isleseňiz, ýakyn wagtda olar bilen stilde gezip bilersiňiz.

ädim

usul 1

Aýakgap ýuwuň

habarlar1

1 Insoly arassalaň.Aýakgabyňyzy ýuwmaga taýyn bolanyňyzda, insollary çykaryň we ýuwuň.Ownuk howza biraz gyzgyn suw guýuň, ýuwujy poroşok goşuň we gowy garmaly.Yslary we hapany aýyrmak üçin insollary gubka ýa-da ýuwujy serişdä batyrylan mata bilen süpüriň.Süpürenden soň, insollary gyzgyn suw bilen ýuwuň.Ahyrynda, insoly guratmak üçin polotensanyň ýa-da penjiräniň gapdalynda goýuň..Uwulan insol henizem erbet ys alýan bolsa, plastik haltajyga çörek sodasyny goýuň we insola salyň.Gijäni goýandan soň, ertesi gün insolyň ysy ýitdi.Bişirilen soda henizem ysy ýok etmeýän bolsa, insoly sirke erginine siňdirip bilersiňiz.2-3 sagatdan soň sirkäniň ysyny aýyrmak üçin insollary suw we sabyn bilen ýuwuň.

habarlar2

2 Maşyny ýuwulýan aýakgaplary kir ýuwýan maşyna salyň.Aýakgap, sport aýakgaplary, mata aýakgaplary we ş.m. ýaly aýakgaplaryň köpüsini kir ýuwýan maşynda ýuwup bolýar.Aýakgabyňyzy maşyn ýuwup bolýan bolsa, ýyly suw we güýçli ýuwujy serişde bilen ýuwuň.Theuwulan aýakgaplary guradyja salmagyň ýerine tebigy ýagdaýda guratmak iň gowusydyr.Ilki bilen dantelleri aýyryň, soňra aýakgaplary kir ýuwýan maşyna salyň.Süýt, deri, plastmassa ýa-da beýleki näzik we näzik materiallardan ýasalan aýakgaplary maşyn ýuwup bolmaz.

habarlar3

3 highokarky matalardan tikilen aýakgaplar el bilen ýuwulmalydyr.Highokary derejeli sport aýakgaplaryny ýa-da aýakgaplaryny has inçe matalar bilen ýuwmak isleseňiz, kir ýuwýan maşyna salyp bilmersiňiz.Munuň ýerine, olary el bilen ýuwmaly.Köpürjikleri döretmek üçin ilki bilen ýyly suwda ýuwujy serişdäni goşuň, soňra ýuwmak üçin ýuwulan kir ýuwujy ýa-da ýumşak çotga ulanyň.Çotgadan soň arassa eşik tapyň we ýyly suw bilen nemläň.Köpük süpürmek üçin aýakgaplary seresaplyk bilen süpüriň.

4 Deri aýakgaplary hem el bilen ýuwup bolýar.Kir ýuwujy tozanyň we suwuň garyndysy bilen mata batyryň we aýakgaplary ýuwaşlyk bilen süpüriň.Süýtden ýasalan aýakgaplary el bilen ýuwup bolýar, ýöne ýuwanyňyzda seresap bolmaly.Ilki bilen aýakgapdaky tozany dikligine süpürmek ýa-da süpürmek üçin ilki bilen ýumşak ýa-da ýumşak çotga ulanyň.Dik çotga matadaky hapalary has netijeli aýyryp biler.Süýt aýakgaplarynyň ýuwulmagyndan alada edýän bolsaňyz, aýakgaplary arassalamak üçin ýörite kir ýuwuň.

2-nji usul

Aýakgaplary himiki maddalar bilen dezinfeksiýa ediň

habarlar4

1 Aýakgaplary alkogol bilen sürtüň.Spirtli içgiler ysy ýok etmek we bakteriýalary öldürmek üçin iň gowy saýlawdyr.Sport aýakgaplaryny ýa-da mata aýakgaplaryny dezinfeksiýa etmeli bolsaňyz, aýakgaplary basseýnine ýa-da alkogol sürtýän uly jamda siňdiriň.Aýakgabyň matasy aňsatlyk bilen zaýalanan bolsa, aýakgaplary ýuwaşlyk bilen süpürmek üçin alkogola batyrylan mata ulanyň.

habarlar5

2 Aýakgaplary akartma we suw garyndysy bilen dezinfeksiýa ediň.Akartmagyň himiki aýratynlyklary gaty güýçlidir, şonuň üçin aýakgaplary dezinfeksiýa etmek üçin örän täsirli.Aýakgap ak bolmasa, aýakgabyň üstünde akartma yzlary bolmazlygy üçin diňe aýakgabyň içine dezinfeksiýa suwuny sepip bilersiňiz.Diňe köwüşlere akartma erginini ownuk suwaryş suwy bilen sepiň we aýakgaplary dezinfeksiýa etmek işi tamamlandy.

habarlar6

3 Antibakterial spreý islendik aýakgap görnüşini dezinfeksiýa edip biler.Kresol sabyny ýa-da natriý gipohloriti öz içine alýan islendik antibakterial spreý aýakgabyň içini dezinfeksiýa edip biler.Aýakgabyň her bölegini pürküň.Aýakgaplary geýmezden ozal doly gurandygyna göz ýetiriň.Dezinfeksiýa bilen birlikde antibakterial spreýler aýakgabyň özboluşly ysyny hem aýryp biler.

3-nji usul

Dezodizasiýa bejergisi

habarlar7

1 Dezodizasiýa etmek üçin sirke ulanyň.Sirkäniň käbir yslary aýryp biljekdigini hemmämiz bilýäris, elbetde bir jübüt porsy aýakgap problema däl.Aýakgabyňyzy ýuwujy ergin bilen ýuwanyňyzda, suwa az mukdarda sirke guýuň we gowy garmaly.Aýakgap ýuwlandan soň, aýakgaplary arassa ak sirke batyrylan mata bilen süpürip bilersiňiz.Sirkäniň ysy dargansoň, üýtgeşik ys hem ýok bolar.

habarlar8

2 Çörek sodasy bilen dezodirläň.Bişirilen soda gowy dezodizasiýa täsir edýär, porsy aýakgaplara-da gowy täsir edýär.2-den 3 nahar çemçesi çörek sodasyny göni aýakgabyň içine guýuň, soňra köwşüň içini deň derejede ýapmak üçin birnäçe gezek silkäň.Aýakgaplar bütin gije otursyn we ertesi gün çörek sodasyny döküň.

habarlar9

3 Guradyjy kagyzy köýnek köwşüne salyň.Guradylan kagyz eşikleri ýakymly we hoşboý ysly edip biler we ysly aýakgaplara salmak hem şol bir täsire eýe.Iki bölek guratýan kagyzy iki aýakgabyň içine salyň we birnäçe gün sabyrsyzlyk bilen garaşyň.Diňe geýjek bolanyňyzda guradyjy kagyzy çykaryň.Bu usul aýakgabyň ysyny ep-esli ýokarlandyrmalydyr.Guradyjy kagyzy islendik aýakgapda goýup bolýar, ýöne sirke suwuna batyryp bolmaýan köýnek aýakgaplary üçin, guradyjy kagyzy dezodizasiýa usuly hökman synanyşmaga mynasypdyr.


Iş wagty: -20anwar-18-2022