2 ylgaýan köwşümiziň daşky görnüşi boýunça moda aýakgaplary gözden geçiriň!

Ylgaýan aýakgaplar esasan adamlar ylgamak üçin ulanylýar we gündelik durmuşda adamlar seýrek geýýärler.Jins bilen jübütlenen bolsa, birneme manysyz görünýär;sport balaklary bilen jübütlenen, hünär ussatlygy taýdan birneme geň!Munuň sebäbi, ylgaýan aýakgaplaryň adaty dizaýnynyň gaty çişirilen we çylşyrymly bolmagy, bu bolsa gündelik eşiklerde ylgaýan aýakgaplaryň ýerleşişini oňaýsyz edýär.

Häzirki wagtda işleýän aýakgaplaryň köpüsi daşky görnüşi boýunça has ýönekeý.Şol çişirilen setirleri aýyrandan soň, moda aýakgaplar bilen moda aýakgaplaryň arasyndaky araçäk barha bulaşýar.Köp ýagdaýlarda ylgandan soň köwşüňizi üýtgetmän köçeden çykyp bilersiňiz.Ylgaýan aýakgap köçeden çykyp bilmeýär diýýän kim?Diňe şu ylgaýan aýakgaplara duş gelmedigiňiz üçin!

habarlar1

Bu elmydama ylgaýan aýakgaplaryň şasy hökmünde tanalýardy we “prezidentiň ylgaýan aýakgaplary” adamlarda uly täsir galdyrdy.Surpröne geň galdyrýan zat, bu ylgaýan aýakgabyň ýörite köwüşde ýasalmagy: uçýan tor + aýakgap dizaýny.Öz gözüň bilen görmedik bolsaň, munuň bir jübüt aýakgapdygyna ynanyp bilersiňmi?

Doly uzynlyk bilen dokalan ýokarky aýakgabyň dem almagyny üpjün edýär.Aýakgap göwresiniň iki gapdalynda çap edilen zolaklar bezeg goşýar.Orta ýer, moda we rahatlyk duýgusyna eýe bolan ýuwujy ýassyk tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Süýt derisiniň dokumasy we dildäki kiçijik deri bölejiginiň logotip dizaýny, bu jübüt aýakgap jyns bilen jübütlenende gowy görünýär.

habarlar2

BOOST seriýaly ylgaw aýakgaplary bilen deňeşdirilende, bu kokos ylgaýan aýakgap has amatly.Bahasy bolsa-da, dizaýnynyň BOOST işleýän aýakgaplaryndan pesdigini aňlatmaýar.Yzygiderli tertipli dizaýn we üýtgeşik “akula fin” dizaýny bu jübüt aýakgaplary orta bazarda gyzgyn aýakgap edýär.

Bu aýakgabyň, kokosyň ýokarlandyrylmagyna meňzeş orta aşaky gurluşy bar, dürli reňk shemalary bilen birlikde, dürli gatlaklardan bolan moda adamlar bu köwüşi saýlaýarlar.Mundan başga-da, bu jübüt aýakgap, uzak wagtlap ýöräniňizden ýa-da ylganyňyzdan soň ýadamaz ýaly, bökmek tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Soňky aýakgap meýillerini üns bilen öwrendiňiz we bu aýratynlyklary açdyňyz!

Diňe “Oýun etmek” meşhur däl.Aýakgap dünýäsinde “garakçylar we toparlar” bilelikde işlemek üçin el-ele berip işleýärler, şonuň üçin oýun oýnamak birbada iki esse artýar, bu markalaryň maksat edinýän täze ugruna öwrüldi.

habarlar3

Mysal üçin, bilelikdäki kanwas aýakgaplary, aşaky sowuk ýaprakly tokaýda geýip bolýan ýaly galyň we galyň harby gyş aýakgaplary bilen ylham alar;“Martin boot” bilelikdäki stili bolsa, köp dantly punk kalbynda ähli ýaşlara laýyk gelýän retro stilini tapar.potensialy.


Iş wagty: -20anwar-18-2022